(2016 ഫെബ്രുവരി 19-നു്‌ പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനും ജവഹർലാൽ നെഹ്രു സർവകലാശാലയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ പി. സായ്നാഥ് നൽകിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ബോധി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പരിഭാഷ ചെയ്തത് ഷാരോൺ വിനോദ്, പ്രതീഷ് പ്രകാശ്)

The year 1991 was quite an eventful one for India. Often hailed as the birth of India 2.0, it defined a new economic direction where in for the first time it was acknowledged that after all a few babus need not be so awfully powerful to decide every aspect of our petty lives; break away from the past indeed. During the same time another interesting development was unfolding in Calcutta. When Roland Joffé wanted to film the novel City of Joy by Dominique Lapierre, protests broke out.